Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach biorą udział w Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RODO

Klauzula w związku ze świadczeniem usług

 

Informacja dla osoby rodzica/opiekuna prawnego dziecka przyjętego do Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Morskie Skarby"

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Przedszkole Miejskie Nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 13, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 32 80 362, na adres e-mail: pmmiedzyzdroje@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi wychowania przedszkolnego w stosunku do Pani/Pana dziecka. Pani/Pana/dziecka dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w związku z art. 149, 150, 155 oraz 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące obsługę informatyczną, medyczną administratora oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji. 

 

Okres przechowywania danych.

Podane dane osobowe zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego lub przekazane w trakcie korzystania z usług przedszkola będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.  

 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

 

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym związanym ze świadczeniem usługi wychowania przedszkolnego.

Data dodania: 2021-02-28 18:39:33
Data edycji: 2021-03-05 14:40:33
Ilość wyświetleń: 507

Morskie Skarby

Przedszkole
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej